LINEA DEL TIEMPO DE LOS AÑOS DE FALLECIMIENTO

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

LINEA DEL TIEMPO DE LOS AÑOS DE FALLECIMIENTO

Mensaje  orgullosadeldin el Miér Mayo 28, 2008 10:48 am

LINEA DEL TIEMPO DE LOS AÑOS DE FALLECIMIENTO


SAHABA / TABI'Î / TABI' TABI'ÎN : *Albriciado del Paraíso

Antes de la Hégira

Abu 'Ammar Yasir

Sumaiyah Umm 'Ammar

Jadîjah (Madre de los creyentes) *


Hégira

2H

Mahja', el siervo de 'Umar ibn al-Jattab (en Badr)

Harizah Ibn Suraqah (en Badr)

Ubaidah bin al-Hariz (en Badr)

'Umair ibn al-Humam (en Badr)

Mu'awwadh bin al-'Afraa (en Badr)

Sawad (en Badr)

11H

Muerte del Mensajero de Alá –que la paz y misericordia de Alá sean con él -

11H

Fatimah bint Muhammad

11H

Abbad ibn Bishr

13H

Akrimah ibn Abi Yahel

13H

Abu Bakr al-Siddîq (Emir de los creyentes) *

17H

Mu'aadh ibn Yabal

20H

Zaynah bint Yahsh (Madre de los creyentes)

Bilaal ibn Rabbaah *

Usayd ibn al-Hudayr

22H

Ubayy ibn Ka'b

23H

Umar ibn al-Jattab (Emir de los creyentes) *

32H

Abu al-Darda

Abu Dharr

Abdullaah ibn Masood

al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib

Abdur-Rahmaan ibn 'Awf *

Zaid ibn Abdullah ibn 'Abd-Rabbihi

Yundub ibn Yunaadah

33H

Al-Miqdad ibn al-Aswad

34H

Ubadah ibn Saamit

35H

Uzmaan ibn 'Affan (Emir de los creyentes) *

Safiyah bint Huyay ibn Ajtab (Madre de los creyentes)

Salman al-Farsi (or 36H)

36H

Hudhayfah ibn al-Yaman

Talhah ibn Ubaydillah *

Zubayr ibn al-Awwam *

37H

Ammaar ibn Yaasir

38H

Suhayb ar-Roomî

40H

Tamîm ibn Aws ad-Daari

Ali ibn Abi Taalib (Emir de los creyentes) *

42H

Umm Habîbah (Madre de los creyentes)

43H

Abdullah ibn Salaam

'Amr ibn al-'Aas

44H

Abu Moosa al-Ashari

45H

Zayd ibn Zaabit (or 48H)

50H

al-Hasan ibn Ali ibn Abu Taalib

Sa'îd ibn Zayd *

52H

'Imran ibn Husayn

Ka'b ibn Maalik

54H

Sa'd ibn Abi Waqqas (or 55H) *

Zawbaan ibn Baydad

Usaamah ibn Zayd

56H

Yuwayriyah bint al-Haarith (Madre de los creyentes)

58H

'Aaisha (Madre de los creyentes)

Uqbah ibn Amir al-Yuhani

59H

Abu Hurayrah

62H

Alqamah ibn Qais al-Najai

Masrooq

Umm Salamah (Madre de los creyentes)

64H

Abu Sa'îd al-Judarî

65H

Abdullaah ibn Amr ibn al-As

67H

'Adi ibn Abi Haatim

68H

Ibn Abbaas

71H

Al-Baraa' ibn 'Aazib

73H

Abdullaah ibn Umar

Asmaa' bint Abi Bakr

Abdullah ibn Zubayr

74H

Yaabir ibn Samurah

Yaabir ibn 'Abdillaah

80H

Shurayh al-Qaadî

81H

Muhammad ibn al-Hanîfîyah

90H

Abu-al-Aaliyah

93H

Anas ibn Maalik

Sa’îd ibn al-Musayyib

94H

Urwah ibn Zubayr

Zaynul-'Aabidîn, 'Alî ibn Husayn

95H

Sa’îd ibn Jubayr

Ibraahîm an-Naja’î (69)

100 Después de la Hégira

100H

Abu Tufayl

101H

Umar ibn Abdil-Azîz

103H

ash-Sha'bî

104H

Muyaahid ibn Jabr

Qataadah

Abu Qilaabah

106H

Saalim ibn ‘Abdullaah ibn ‘Umar

Al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr

Taawoos ibn Kaysaan

107H

Ibn Shawzab

110H

al-Hasan al-Basrî

Muhammad ibn Sîrîn

114H

Ataa ibn Abî Ribaah

Muhammad ibn Ali ibn Husayn

117H

An-Naafi‘

Qataadah

Ibn Abî Mulaykah

124H

az-Zuhrî, Ibn Shihaab

126H

Amr ibn Dînaar

127H

Abdullaah ibn Dînaar

130H

Maalik ibn Dînaar

131H

Ayûb as-Sajtiyaani

Muhammad Ibn al-Munkadir

132H

Abû Zinaad

136H

Zayd ibn Aslam

Rabî’ah ibn Abî Abdir-Rahmaan

139H

Yunus ibn Ubayd

148H

Yaafar as-Sîdiq

Al-’Amash

150H

Abu Hanîfah

Ibn Yurayj

151H

Abdullaah ibn ‘Awn

157H

al-Awzaa'î

160H

Shu’bah ibn al-Hayaay

Ibrahîm ibn Adham

164H

Ibn al-Maayishoon

167H

Sufyaan az-Zawrî

Hammaad ibn Salamah

175H

Al-Layth ibn-us-Sa’d

177H

Qaadî Sharîk ibn Abdullaah

179H

Maalik

Hammaad ibn Zayd

181H

Abdullaah ibn al-Mubaarak

182H

Abu Yusuf

186H

Mu'aafi bin Imraan

187H

Fudayl bin 'Iyaad

189H

Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybaanî

191H

Al-Ma’mar ibn Rashîd

193H

Abû Bakr ibn Ayyaash

197H

Sufiaan bin 'Uyainah

Wakî’ ibn-ul-Yarraah

198H

Abdur-Rahmaan ibn Mahdi

Yahyaa ibn Sa’îd al-Qattaan

Abdullaah ibn Wahb (53)


200 Después de la Hégira

204H

ash-Shaafi'î

206H

Yazîd ibn Haroon

211H

As-San’aanî, Abdur-Razzaq

220H

Al-Humaydî

224H

Abû Ubayd Qaasim ibn Sallaam

228H

Nu'aym bin Hammaad

233H

Yahyaa ibn Ma’în, Abu Zakariyah

234H

Ali ibn al-Madini

Abu Jayzamah

235H

Ibn Abi Shaybah

238H

Ishaaq bin Raahawayah

240H

Qutaybah ibn Sa'îd

Abu Zawr, Ibraahîm ibn Khaalid

241H

Ahmad ibn Hanbal

255H

Ad-Daarimî, Abû Muhammad Abdullaah ibn Abdir-Rahmaan

256H

al-Bujaarî

Ahmad ibn Sinaan

261H

Muslim ibn ul-Hayaay al-Qushayi an Naysaaburî

264H

Abu Zur’ah ar-Raazî

Al-Muzanî

265H

Muhammad ibn Sahnun

266H

Saalih ibn Ahmad

272H

Abu Bakr bin Azram

274H

at-Tirmidhî

275H

Abu Daawûd as-Siyistaani

276H

Ibn Qutaybah

277H

Abû Haatim ar-Raazî

280H

ad-Daarimî

281H

Ibn Abû Dunyaa

283H

Sahl ibn Abdullaah

287H

Ibn Abi Aasim

290H

Abdullaah bin Ahmad

294H

al-Marwazi

297H

Al-Yunayd al-Baghdaadi (34)

300 Después de la Hégira

303H

An-Nasaa’î

307H

Abu Yala al-Mausili

310H

Ibn Yarîr at-Tabarî

311H

Ahmad bin Muhammad al-Jallaal

Ibn Juzaimah

321H

Abu Ya'far at-Tahaawî

324H

Abu Hasan al-Ash'ariyy

327H

Ibn Abî Haatim

329H

al-Barbahaarî

344H

al-Jiraqî, Abul-Qaasim

349H

Abu Ahmad al-Asaal

354H

Ibn Hibbaan

360H

Abu Bakr al-Aayurrî

At-Tabaraanî

370H

Aboo Bakr al-Yassaas

371H

Abu Bakr al-Ismaa'îli

385H

ad-Daaraqutnî

Ibn Shaahîn, Abu Hafs Umar ibn Ahmad

386H

Abu Muhammad Ibn Abi Zayd al-Qairawani

387H

Ibn Battah

388H

al-Jattaabî

395H

Ibn Mandah (22)

400 Después de la Hégira

403H

Ibn Haamid

405H

al-Haakim

406H

Abu Haamid al-Isfaraa'înî

418H

al-Laalikaa'î

421H

Sultan Mahmood Ghaznawi

429H

at-Talamankî

430H

Abu Nu'aym al-Asbahaanî

438H

Abu Muhammad al-Juwaynî

449H

Abu Ismaa'îl as-Saaboonî

456H

Ibn Hazm

al-Maawardî

457H

al-Bayhaqî

458H

Abu Ya'laa

463H

Ibn Abdul Barr

Khatîb al-Baghdaadî

470H

ash-Sharîf Abu Ja'far al-Haashimî

476H

Abu Ishaaq ash-Shîraazî

477H

Al-Baayî, Aboo Walîd al-Maalikî

481H

Abu Ismaa'îl al-Harawî

489H

as-Sam'aanî, Abu Mudhaffar (20)

500 Después de la Hégira

505H

al-Ghazaalî

510H

al-Kalwadhaanî, Abul-Khattaab

516H

al-Baghawî

532H

Ibn ul-Arabî al-Maalikî

535H

al Asbahaanî

544H

Qaadi 'Iyaad

561H

Abdul Qaadir al-Jilaanî

571H

Ibn Asaakir

597H

Ibn al-Jawzî (9)

600 Después de la Hégira

600H

Abdul-Ghaanî al-Maqdisî

606H

Ibn ul-Athîr, Al-Mubarak, al-Yazairî

620H

Ibn Qudaamah al-Maqdisî

630H

Ibn ul-Athîr, Abul-Hasan, al-Yazairî

643H

Ibn-us-Salah ash-Shahrazoorî ash-Shaafi’î

Diyaa al-Maqdisî

652H

Majd-ud-Dîn ibn Taymîyah

656H

Haafidh al-Munthirî ash-Shaafi’î

660H

Izz-uddîn ibn Abdis-Salaam, ash-Shaafi’î

665H

Abu Shammah


671H

al-Qurtubî, Aboo Abdullaah Muhammad ibn Ahmad al-Maalikî

676H

an-Nawawî

681H

Ibn Khaalikaan

684H

al-Qaraafî (14)

700 Después de la Hégira

701H

Ibn Daqîq al-Îd, ash-Shaafiî

728H

Ibn Taymiyyah

742H

Al-Mizzî, al-Haafidh

744H

Ibn Abdul-Hadî, Muhammad, al-Haafidh, al-Maqdisî

748H

adh Dhahabî

751H

Ibn al-Qayyim

774H

Ibn Kathîr

790H

Ash-Shaatibî, al-Maalikî

792H

Ibn Abî al-Izz

794H

Az-Zarkashî, al-Haafidh

795H

Ibn Rajab al-Hanbalî (11)

800 Después de la Hégira

803H

Al-Bulqînî, al-Haafidh

804H

Ibn-ul-Mulaqqin

806H

Haafidh Al-Iraaqî, Zayn-ud-dîn, al-Haafidh

807H

Noor-uddîn al-Haythamî

840H

Ibn Wazîr al-Yamaanî

852H

Ibn Hayr al-Asqalaanî

855H

Badr-uddîn al-‘Aynî

'Alaa-ud-Dîn al-Mardaawî (Cool

900 Después de la Hégira

902H

Haafith as-Sakhaawî

909H

Yoosuf ibn Abdil-Haadî

911H

As-Suyootî, Yalaal-uddîn

968H

al-Hayaawî

974H

Ibn Hayr al-Haytamî

975H

‘Alî Muttaqî al-Hindî (6)

1000 Después de la Hégira

1014H

Mulla ‘Alî al-Qaarî

1031H

Al-Manawî

1051H

al-Buhootî

1083H

Ibn Balbaan

1089H

Ibnul-'Imaad (5)

1100 Después de la Hégira

1112H

al-Isfarînî

1132H

Abul-Hasan as-Sindî

1162H

Ismaa’îl al-‘Ijloonî

1163H

Muhaamad Hayat as-Sindî

1176H

Walî-ullaah ad-Dihlaawe

1189H

As-San‘aanî, Muhammad ibn Ismaa’îl (6)

1200 Después de la Hégira

1205H

Muhammad bin Abdul-Wahhaab

1209H

Muhammad ibn 'Alî ibn Gharîb

1233H

Sulaymaan ibn Abdullaah Aal-Shaykh

1242H

Abdullaah ibn Muhammad ibn Abdul-Wahhaab

1250H

Ash-Shawkanî, Muhammad ‘Alî

1285H

Abdur Rahmaan ibn Hasan Aal-Shaykh

1286H

Abdullaaah ibn Abdur-Rahmaan Abaa Batîn

1293H

Abdul-Latîf ibn Abdur-Rahmaan Aal-Shaykh ( 8 )

1300 Después de la Hégira

1301H

Hamd ibn Atîq

1304H

Al-Laknawî

1307H

Siddîq Hasan Khan al-Qanoojî

1317H

Nu’maan ibn Mahmood al-Aaloosî

1320H

Sayyid Nathîr Husayn Dihlaawî

1326H

As-Sihasawaanî, Muhammad Bashîr

1332H

Yamaal-ud-Dîn al-Qaasimî

1338H

Taahir al-Jazaa’irî

1339H

Abdullaah ibn Abdul-Latîf Aal-Shaykh

1342H

Mahmood Shukrî Aal-Aloosî

1349H

Sulaymaan ibn Sahmaan

Shams-ul-Haq al-Athîmaabaadî

Sa’d ibn Hamd ibn Atîq

1352H

Abdur-Rahmaan al-Mubarakfoorî

1359H

Abdul-Haamîd ibn Baadîs

1367H

Muhammad ibn Abdul-Latîf Aal-Shaykh

1373H

Abdullaah al-Anqarî

1376H

As-Sa’dî, Abdur-Rahmaan ibn Naasir

1377H

Ahmad Muhammad Shaakir

Haafidhul-Hakamî

1378H

Muhammad Haamid al-Faqîh

1380H

Muhammad Bashîr al-Ibraahîmî

1386H

Muallamî al-Yamanî

1389H

Muhibb-uddîn al-Khatîb

Muhammad ibn Ibraahîm Aal-Shaykh

Abdullaah al-Qar’aawî

1392H

Abdur-Rahmaan ibn Qaasim al-’Aasimî al-Hanbalî

1393H

Ash-Shinqîtî, Muhammad al-Amîn

Abdul-Haq al-Haashimî (29)

1400 Después de la Hégira

1408H

Taqî-uddîn al-Hilaalî

1413H

Muhaamad Humood at-Tuwayjirî

1414H

Abdur-Razzaq al-Afîfî

Ubaydullaah Rahmaanî al-Mubaarakfoorî

1417H

Badî’-ud-Dîn Shah as-Sindî ar-Raashidî

Muhammad Amaan al-Jamî’

1418H

Mahmood Shaakir

Hammaad al-Ansaarî

1419H

Umar Muhammad Fullaata

1420H

'Abdullaah ibn 'Abdul-'Aziz bin Baaz

Muhammad Naasir ud-Dîn al-Albaanî

Abul Hasan Ali an-Nadwi

'Atîyah Muhammad Saalim

Sayyid Saabiq

Muhammad ibn Salih al-Mansoor

1421H

Ali as-Sinaan

Muhammad Saalih ibn al-Uthaymîn (17)

Los números entre paréntesis indican los números de ese siglo.

_________________
Corán: "Allah mismo se encarga de volver (de perdonar) a los que han pecado por ignorancia
y que se arrepienten luego. Allah les perdona, porque es sabio y prudente".

avatar
orgullosadeldin
moderador
moderador

Cantidad de envíos : 677
Localización : Al Andalus
Fecha de inscripción : 31/03/2008

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.